logo


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Choroba Alzheimera - wyzwania i obszary wsparcia społecznego"

      Dnia 20.10.2016r. w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego, na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Choroba Alzheimera - wyzwania i obszary wsparcia społecznego".
 
      Okazją do zorganizowania Konferencji stało się X-lecie działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera.¹
 
      Organizatorami Konferencji byli: Zakład Profilaktyki Społecznej i Katedra Pedagogiki Specjalnej oraz Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera . To już kolejne wspólne przedsięwzięcie odpowiadające społecznym potrzebom, podejmujące ważny problem nie tylko osób chorych, ale i ich rodzin oraz opiekunów. Znaczenie problematyki i skala zjawiska skłania do wnioskowania o narastającym problemie społecznym i konieczności podejmowania działań pomocowych w zakresie diagnozy sytuacji osób chorych, pomocy im oraz systemowego wsparcia ich opiekunów i rodzin.
 
      Zaproszenie do Komitetu Naukowego Konferencji przyjęły osoby, które nie są obojętne wobec trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin, a w swej pracy podejmują działania na ich rzecz. W Komitecie Naukowym znaleźli się: Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD., University of Comenius Bratislava, Slovak Republic, Dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska, Dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska, Dr. habil Fábián Gergely, Faculty of Health of the University of Debrecen, Hungary, Dr László Patyán, Faculty of Health of the University of Debrecen, Hungary, PhDr. Pavol Kopinec, Independent researcher, Slovak Republic.
 
      Patronat nad Konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
      Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.
      Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali: Prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. Rozwoju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ i Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ. Obaj zwrócili uwagę, że Uniwersytet, Wydział jest odpowiednim miejscem na Tę Konferencję, gdyż podejmowana problematyka zawsze była tu obecna, ważna, dyskutowana. Głos na wstępie zabrał także Pan Piotr Bromber, p.o. Dyrektora NFZ, Oddział Zielona Góra, który zwrócił uwagę, na ważne słowa: wsparcie, relacja, bycie przy..., które w dzisiejszych czasach tak trudno wypełnić treścią, a przecież mimo osiągnięć medycyny są tak ważne w trudnej sytuacji każdej chorej osoby. Także dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ, Kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej, Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera wskazała na ważność podejmowanej problematyki konferencyjnej i rolę Lubuskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, działającego w środowisku lokalnym już od 10 lat.
 
      Konferencja adresowana została do opiekunów rodzinnych, pracowników naukowych i zawodowo związanych z problematyką choroby Alzheimera oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką.
 
W Konferencji wzięło udział blisko 150 osób.
 
      Przyjęte cele Konferencji, jakimi była popularyzacja wiedzy na temat choroby Alzheimera, jej medycznych i społecznych aspektów oraz wymiana doświadczeń w zakresie potrzeb i opieki nad osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera - zostały zrealizowane.
 
Problemy uznane za wiodące:
1. Medyczne i społeczne aspekty choroby Alzheimera,
2. Wsparcie społeczne osób dotkniętych chorobą Alzheimera - doświadczenia polskie i zagraniczne,
3. Potrzeby chorych na Alzheimera i ich opiekunów,
4. Opieka nad osobą chorą w ujęciu terapeutycznym
- wypełniły w pełni bogaty program Konferencji.
 
Podczas Konferencji uczestnicy wysłuchali wielu wykładów w tematycznych sesjach plenarnych:
- Sesja plenarna I: Medyczne i społeczne aspekty choroby Alzheimera:
1. Lek. med. Urszula Kawalec - Hurny, Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu. Wojewódzki Konsultant w dziedzinie geriatrii: Wielkie problemy geriatryczne ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń funkcji poznawczych, w tym choroby Alzheimera;
2. Mgr Agnieszka Żelwetro, neuropsycholog kliniczny, Przewodnicząca Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo - Naukowy Chorób Otępiennych w Ścinawie: Choroba Alzheimera bez zaburzeń pamięci;
3. Dr Barbara Romero, neuropsycholog, Niemcy: Jakość życia a choroby demencyjne;
4. Dr Dorota Niewiedział, Uniwersytet Zielonogórski: Choroba Alzheimera w systemie rodzinnym w perspektywie psychologicznej;
5. Dr Agnieszka Nowicka, Uniwersytet Zielonogórski: Zespół wypalenia u opiekunów rodzinnych osób z chorobą Alzheimera;
- Sesja plenarna II: Wsparcie społeczne osób dotkniętych chorobą Alzheimera - doświadczenia polskie i zagraniczne:
1. Dr Barbara Romero, neuropsycholog, Niemcy: Terapia Stabilizująca Tożsamość (TST) jako koncepcyjna podstawa szpitalnego leczenia chorych z demencją w Niemczech;
2. Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD., Faculty of Social Sciences of the University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovak Republic, PhDr. Pavol Kopinec, PhD., Independent researcher, Slovak Republic
Działania rządowe i pozarządowe wobec osób dotkniętych chorobą Alzheimera i ich opiekunów na Słowacji;
3. Dr habil Fábián Gergely, Dr László Patyán, Faculty of Health of the University of Debrecen, Hungary: Działania rządowe i pozarządowe wobec osób dotkniętych chorobą Alzheimera i ich opiekunów na Węgrzech;
4. Mgr inż. Zygmunt Wierzyński, Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Rzeszowie: Wsparcie społeczne osób dotkniętych chorobą Alzheimera w Polsce. Założenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego.
Uczestnicy mogli także przyjrzeć się prezentacjom w sesji posterowej:
1. Dr Maria Fudali, Uniwersytet Zielonogórski, Konsekwencje opieki nad osobą dotkniętą chorobą Alzheimera;
2. Dr Ewa Janion, Uniwersytet Zielonogórski, Rodzina w obliczu choroby Alzheimera;
3. Dr Jolanta Lipińska - Lokś, Uniwersytet Zielonogórski, Jakość życia osób chorych i ich rodzin;
4. Dr Lidia Wawryk, Uniwersytet Zielonogórski, profilaktyka przemocy wobec osób starszych i chorych;
5. Mgr Beata Bąbka, Hospicjum Domowe AEGIS w Poznaniu, Choreoterapia jako sposób na poprawę jakości życia osób z chorobą Alzheimera;
6. Mgr Astina Koch, Mgr Mateusz Kuźmik, Mgr Sławomir Sobański, Doktoranci UZ, Choroba Alzheimera - statystyki, prognozy, dobre praktyki;
7. Lic. Marta Nowicka, Studentka II roku Filologii Angielskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Formy opieki i wsparcia osób z chorobą Alzheimera.
 
Z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji spotkał się panel dyskusyjny: Potrzeby chorych na Alzheimera i ich opiekunów, w którym udział wzięli: Lek med. Urszula Kawalec - Hurny, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie geriatrii, Mgr inż. Zygmunt Wierzyński, Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Rzeszowie, Mgr Andrzej Rossa, Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimera, Lic. Krzysztof Łoziński, Wiceprezes Lubuskiego Stowarzyszenia Alzheimera, opiekun rodzinny, Mgr Wioleta Baziuk, kierownik Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Zielonej Górze. Moderatorem panelu była Dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ, Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Alzheimera, opiekun rodzinny. W panelu dyskusyjnym nie zabrakło także głosów z sali i pytań uczestników Konferencji. Podobnie było w przypadku prezentacji Fundacji Ludzie Jesieni w Siemianicach: System WRP - najnowsza zdobycz elektroniki w aspekcie bezpieczeństwa seniorów. Prelegenci: Lic. Urszula Kielar, Mgr Jerzy Piotrowicz wzbudzili zainteresowanie uczestników Konferencji swoją propozycją, odpowiadali na pytania, rozwiewali wątpliwości.
 
Konferencja to nie tylko był czas wysłuchania wykładów, to także była możliwość wzięcia udziału w warsztatach:
1. Mgr Wioletta Baziuk, Lubuskie Stowarzyszenie Alzheimera, kierownik Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Zielonej Górze: Metody oddziaływań pozafarmakologicznych i ich znaczenie w terapii osób z chorobą Alzheimera; 2. Dr Katarzyna Uzar - Szcześniak, Uniwersytet Wrocławski: Zastosowanie terapii walidacyjnej w opiece nad osobą chorą;
3. Mgr Paulina Miszewska - Szczepaniak, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimera w Poznaniu: Terapia reminiscencyjna chorych i ich rodzin.
Nie powinna dziwić aktywność uczestników warsztatów, wszak są oni bardzo otwarci na każdą pomoc, która podniesie jakość życia im i ich bliskim dotkniętym chorobą Alzheimera.
 
Warto dodać, że planowe przerwy kawowe stały się dodatkową okazją do rozmów, wymiany poglądów i doświadczeń. Podczas przerw można było także obejrzeć wystawę prac wykonanych przez Seniorów z Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Zielonej Górze, prezentację publikacji poświęconych tematyce Konferencji oraz wystawę fotograficzną obrazującą wydarzenia z działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Alzheimera.
 
Konferencja w ocenie uczestników i organizatorów to zadanie dobrze zrealizowane.²
Podjęta problematyka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy bardzo wyraźnie wyartykułowali potrzebę kolejnych spotkań, podczas których będą mogli pogłębić swą wiedzę i doskonalić umiejętności, tak potrzebne w alzheimerowskiej rzeczywistości.
 
Opracowała: dr Jolanta Lipińska-Lokś
 
¹ W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji weszli: Dr Agnieszka Nowicka, Uniwersytet Zielonogórski - sekretarz, Dr Ewa Janion, Uniwersytet Zielonogórski, Dr Jolanta Lipińska - Lokś, Uniwersytet Zielonogórski, Mgr Wioleta Baziuk, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, Mgr Monika Żurawska, Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Zielonej Górze, Lic. Marta Nowicka, Studentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Mgr Astina Koch i Mgr Sławomir Sobański (Doktoranci UZ, Lic. Paulina Haenel i Lic. Dominika Niemirowska - Studentki Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
² Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Miasta Zielona Góra.


           
           
           
           
           
           
           
     

Kliknij na wybrane zdjęcie - pojawi się ono w oryginalnej wielkości na ekranie - kliknij na prawą stronę zdjęcia - przejdziesz do następnej fotografii - jeśli klikniesz na lewą stronę zdjęcia - powrócisz do poprzedniej fotografii.
 
→ powrót do Kroniki

 

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014